Ondertekening Stadsakkoord Wonen

Ruim tachtig vertegenwoordigers van institutionele beleggers, woningcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars en de gemeente Utrecht slaan de handen ineen om te voorzien in de dringende behoefte aan (betaalbare) woningen in Utrecht. Vrijdag 20 september, ondertekenden zij daartoe het Stadsakkoord Wonen, waarmee zij afspraken voor de gezamenlijke aanpak bekrachtigen.

 Om voldoende betaalbare woningen, doorstroming en gemengde wijken te realiseren is het noodzakelijk dat partners in de volle breedte van de Utrechtse woningmarkt samenwerken. En creatieve en onconventionele oplossingen zoeken die een bijdrage leveren aan de speerpunten. Dit levert nu al veel op, zoals een pilot met marktpartijen en WoningNet, waarin concrete afspraken worden gemaakt over de voorrangsregels van sociale huur naar middenhuur, om daarmee de doorstroming te bevorderen.


Iedere partij heeft gekeken hoe zij een bijdrage kan leveren aan de volgende speerpunten, die in samenhang met de Woonvisie zijn bepaald: langdurig hoog bouwtempo; inhaalslag middensegment en op peil brengen sociale voorraad; gemengde wijken; doorstroming; (t)huis voor iedereen (nieuwe woonconcepten en bewonersinitiatieven). De gemeente kijkt kritisch naar eigen locaties om meer betaalbare woningen te realiseren. De tien institutionele beleggers hebben een aanbod gedaan om 4.500 middenhuurwoningen in vijf jaar te gaan realiseren in de gemeente Utrecht, met een focus op kwalitatieve, duurzame middenhuurwoningen in gemengde wijken.

Ook gaan ze intensiever zoeken naar locaties waar ze middenhuurwoningen kunnen realiseren. De Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) kijkt naar mogelijkheden om uit te breiden op eigen locaties. Om ervoor te zorgen dat de verdichting leidt tot gemengde wijken worden er op gebiedsniveau samenwerkingsafspraken gemaakt met andere partners op de Utrechtse woningmarkt.

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. De vraag naar woningen is hoog. Utrecht benut de kansen die deze bouwopgave biedt om samen met alle betrokken partijen te investeren in Gezond Stedelijk Leven voor iedereen. Het streven is dat in 2040 in Utrecht 35 procent van de woningvoorraad behoort tot de sociale voorraad en 25 procent tot de middencategorie.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “We willen gezamenlijk de enorme druk aanpakken die op de woningmarkt plaatsvindt. Dat gaan we doen door de woningbouwproductie langdurig hoog te houden. Samen proberen we te komen tot een productie van minimaal 4000 woningen per jaar. Ik ben er trots op dat we hierover met onder meer woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars afspraken hebben gemaakt. Daaruit blijkt veel vertrouwen in elkaars inzet en dat we samen die verantwoordelijkheid nemen.”

Bron: https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/72734/ondertekening-stadsakkoord-wonen/